Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een gerechtelijke maatregel welke is geregeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek onder titel 19. Deze maatregel is bedoeld voor meerderjarige die door lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. De maatregel houdt in dat alle of een deel van de goederen onder bewind worden gesteld. Onderbewindstelling is ter bescherming van het vermogen van de persoon. Een beschermingsbewindvoerder behartigt de belangen voor de onder bewind gestelde goederen. De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder het bewind is gesteld. Onder ‘ beheren’ wordt verstaan, goed zorg te dragen voor de instandhouding van de onder bewind gestelde goederen en de normale exploitatie daarvan, alsmede het voeren van een administratie daarover. De onderbewind gestelde persoon blijft handelingsbekwaam, dit houdt in dat de persoon bekwaam is tot het verrichten van rechtshandelingen. Degene die onderbewind is gesteld kan niet meer zelfstandig beslissen over de goederen die onder bewind staan. Indien de betrokkene hierover wil beschikken is er toestemming nodig van de bewindvoerder.

 

AANVRAGEN

Een aanvraag voor onderbewindstelling dient te worden ingediend bij de rechtbank, sector kanton. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het formulier ‘Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap’ van het ministerie justitie. Hiervoor is geen advocaat nodig. In de eerste plaats kan deze maatregel door de betrokkene zelf worden ingediend. Tevens kunnen de partner en familieleden tot in de vierde graad een verzoek tot onderbewindstelling indienen. Indien nodig, bieden wij u ondersteuning bij het verzoek tot onderbewindstelling. Bij de aanvraag kan worden verzocht welke goederen wel en niet onder het bewind vallen. Daarnaast kan de betrokkene een voorstel doen voor de te benoemen bewindvoerder. In de beslissing tot onderbewindstelling vermeldt de rechter wie de bewindvoerder is en welke goederen onder het bewind vallen. Het is niet altijd noodzakelijk om alle goederen van iemand onder bewind te stellen.

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Klik hier voor de akkoordverklaring.

WordPress theme: Kippis 1.15